Formát B5, měkká vazba, 164 stran

Základní informace

Na vydání spolupracovali:
Jazyková redakce: Traute DEJMKOVÁ
Obálka a grafická úprava: Claudia JUTKOVÁ, Diana MATLÁKOVÁ
Layout a zalomení textu: Claudia JUTKOVÁ
Odborná spolupráce: Petr KRPEC, Ivana LEDVOŇOVÁ
Technická podpora: Tomi JUTKA, Oliver ČAJKA, Dávid MADÁČ
Ilustrace: Andrea PRÍBYTNÁ
Foto: Ľubomír DUDIK
Použité obrázky: Internet
Použité biblické citáty: Český ekumenický překlad,
Studijní překlad Miloše Pavlíka,
Kralický překlad, Český studijní překlad a Bible 21.
První vydáni vyšlo v roce 2016.
ISBN 978-80-972550-4-6

Copyright © 2016 Sergej Miháľ

image
Postřehy, inspirace

Proč kniha vznikla

Za celý kolektiv chceme vyjádřit, co bylo našim cílem při práci na této knize. Mocně to za naše týmové srdce vystihl prorok Izajáš, když citoval slova Boha Bible: „Pozvedněte své oči k nebi, a pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země se rozpadne jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása tu bude věčně, a má spravedlnost neztroskotá“ (Izajáš 51:6). Lépe je být v Božích rukách, než ve svých mít celý svět.

DĚKUJEME

Vděčnost a touha, která je dnes v našem srdci vůči Kristu a nebeskému Otci, tam není jen tak. Pochází od našeho Otce v nebi a vzdává slávu jeho jménu. I když my nevidíme jeho, on vidí nás. Proto řekl Pán Tomášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ (Jan 20:29). To, že se dnes můžeme kdekoliv postavit a v kterékoli chvíli pozvednout své ruce k Bohu a chválit jeho jméno, je výsada nad všechna privilegia života. Chválit Boha, kterého nevidím, ale kterého miluji celým srdcem. To je dar víry, kterým Bůh odpovídá na naši touhu po svém Stvořiteli (Boží víra Marek 11:22).